วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

                                                              วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ


             ที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ตั้งอยู่ที่ กม.ที่ 23 ถนนพหลโยธิน เลขที่ 171/2 หมู่ที่ 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 ติดกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทรศัพท์ 02 534-2648, โทรสาร 02 534-5168

 การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 5 หมวดวิชา ได้แก่หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกและหมวดวิชาทหาร นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้นำและเป็นนายทหารสัญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การเข้ารับการศึกษา    

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร

3.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยต้องศึกษารายวิชาครบตามเกณฑ์ ที่กำหนดดังนี้ หมวดวิชาเลือกเสรี วิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2) 25 หน่วยกิต หรือวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 3 ) 21 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ (โครงสร้าง 1) 15 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต

3.1.2 เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 16 – 22 ปี (คือผู้เกิดระหว่าง พ.ศ.2525 – 2531)

3.1.3 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มี ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทยจะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดามารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

3.1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพพยาบาล น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

3.1.5 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม

3.1.6 ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาล จากการตรวจสุขภาพโดยคณะกรรมการแพทย์ที่กองทัพอากาศแต่งตั้ง

3.1.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

3.1.8 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.1.9 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือพักงาน และไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการหรือหน่วยงานใดๆเนื่องจากทุจริตหรือประพฤติเสื่อมเสีย

3.1.10 ไม่เป็นผู้ถูกปลดจากการเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศเนื่องจากความประพฤติ

3.1.11 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฏหมายวิธีการคัดเลือก คัดเลือกภาควิชาการโดยพิจารณาผลการสอบ วิชาหลัก 7 วิชา (รหัส 01 - 07) จากการสอบวัดความรู้ของทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX และ PR) ตามระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย การทดสอบพิเศษเพื่อดูความพร้อมของคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ และความถนัดทางวิชาการจำนวนนักเรียนที่รับในปีการศึกษา 2547 จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกประมาณ 58 คน แยกตามประเภททุนดังนี้ ทุนกองทัพอากาศ จำนวน 25 คนทุนส่วนตัว จำนวน 33 คน สิทธิที่ได้รับระหว่างการศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนทุนกองทัพอากาศ ศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตามที่ทางราชการกำหนด (เบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท, เงินเดือนปีที่หนึ่ง 1,950 บาท, ปีที่สอง 2,430 บาท, ปีที่สาม 2,580 บาท, ปีที่สี่ 2,750 บาท)เครื่องแต่งกาย ที่พัก การรักษาพยาบาล และสิทธิอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนดมีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากองค์กรและมูลนิธิต่างๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศ เรืออากาศตรี และบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ตามข้อผูกพันและสัญญาที่ทำไว้กับกองทัพอากาศนักเรียนทุนส่วนตัวได้รับการสนับสนุนและสวัสดิการตามที่วิทยาลัยกำหนดมีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากองค์กรและมูลนิธิต่างๆไม่มีข้อผูกพันกับกองทัพอากาศ เงื่อนไขและข้อผูกพันผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัครไม่ครบตามที่ระบุ/หรือตรวจสอบพบว่าหลักฐานส่วนใดส่วนหนึ่งในการสมัครเป็นเท็จ กองทัพอากาศจะพิจารณาให้พ้นสภาพความเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และต้องชดใช้ค่าผิดสัญญาการศึกษา ตามที่กองทัพอากาศกำหนดกรณีศึกษาไม่สำเร็จจะต้องชดใช้ค่าผิดสัญญาการศึกษาให้แก่ทางราชการ ตามระเบียบของกองทัพอากาศนักเรียนทุนกองทัพอากาศที่พ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนกองทัพอากาศ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ ตามที่กองทัพอากาศกำหนดนักเรียนทุนกองทัพอากาศ เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องรับราชการในกองทัพอากาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา หากไม่รับราชการต้องชดใช้เงินตามสัญญาที่ทำไว้กับกองทัพอากาศวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Pen Cell Phone Concept


Pen Cell Phone Conceptแนวคิด โทรศัพท์มือถือรูปทรงปากกา
แนวคิดโทรศัพท์มือถือรูปทรงปากกา ความยาว 8.7 นิ้ว ปุ่มกดตัวเลข 
1-9 เรียงจากหัวปากกาไปด้านบน ถัดไปเป็นจอแสดงผล รองรับ
การ์ดหน่วยความจำภายนอก MicroSD ภายในประกอบด้วยฟังก์ชั่นพื้น
ฐานเหมือนโทรศัพท์ทั่วไป เพียงแต่ว่าง่ายต่อการพกพาสะดวกกว่า